Berlin-Rize Kültür ve Dayanışma Derneği için Tüzük

§ 1.0. Derneğin adı, yeri ve yasal şekli:

1.1. Dernek “BERLİN-RİZE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” adını taşıyor. Merkezi Berlin’de.

1.2. Dernek, dernekler kaydına girmeli ve sonra uzantısı e. V. olacaktır.

1.3. Mali yıl takvim yılıdır.

§ 2.0. Derneğin amacı:

Derneğin temel hedefleri:

2.1. Eğitim,

2.2. Kültür,

2.3. Milletler Arası Diyaloğu geliştirmek,

2.4. Berlin ve Rize şehri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve desteklemek.

2.5. Derneğin görev ve amacı genel olarak eğitim, kültür ve uluslararası diyaloğu özverili bir şekilde teşvik edilmesidir. Herkes dernek faaliyetlerine katılabilir ve dernek faaliyetlerinden faydalanabilir.

§ 3.0. Derneğin Faaliyetleri:

3.1. Derneğin hedef ve amaçları;

Kültürel etkinlikler, konferanslar, uzman toplantıları, seminerler, uzmanlarla konferanslar, sergiler, dil ve mesleki kursların organize edilmesiyle gerçekleştirilmelidir.

3.2. Dernek, Rize şehriyle ilişkilerini örneğin şehir ve okul iş birlikleri aracılığıyla geliştirir. Dernek bunun için başka kurumlarla çalışır.

3.3. Derneğin faaliyetleri uygun kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

§ 4.0 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş:

4.1. Dernek, halihazırda geçerli olan sürümdeki “Vergi yönetmeliğin vergiye göre ayrıcalıklı amaçları” bölümü anlamında münhasıran ve doğrudan kar amacı gütmeyen amaçları izlemektedir.

4.2. Dernek özverili bir şekilde aktiftir: Öncelikle kendi ekonomik amaçlarını takip etmez.

4.3. Dernekten gelen fonlar sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyelerinin, kurumun fonlarından faydalanmasına izin verilmez. Dernek, derneğin amacına yabancı masraflar veya orantısız miktarda ücretlendirme yoluyla herhangi bir kişiye fayda sağlayamaz.

§ 5.0. Dernek üyeliği:

5.1. 16 yaşını doldurmuş olan herkes derneğe üye olabilir.

5.2. Üyelik katılımı yazılı bir üyelik beyanı gerektirir ve yönetim kurulu basit bir çoğunluk oyu ile kabulüne karar verir. Üyelik onay bilgisi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

5.3. Üyelik beyanı ile üyeler, yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarlarda katkı sağlamayı taahhüt ederler. Aidat ödemeleri 6 aydan fazla geçikmiş ise üyenin hakları askıya alınır.

5.4. Üyelik aşağıdaki nedenlerle biter:

5.4.1. Gerçek kişilerde ölüm; tüzel kişilerin iptal olmasıyla,

5.4.2. Üyenin yazılı fesih vermesi,

5.4.3. Kurul kararıyla çıkartılması.

§ 6.0. Derneğin organları:

Derneğin organları:

6.1. Genel Kurul

6.2. Yönetim kurulu

6.3. Denetleme kurulu

§ 7.0. Genel Kurul:

7.1. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır.

7.2. Olağan genel kurul yılda bir kez kurul tarafından çağrılır. Üyelerin 1 / 5’i imzalanan gerekçeyi talep ederse yönetim kurulu olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak zorundadır.

7.3. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıya katılmadan en az üç hafta önce gündemiyle birlikte üyelere yazılı bir davet gönderilerek çağrılmalıdır. Genel kurul, üyelerin en az 1 / 3’ü varsa toplanabilir.

7.4. Mevcut her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

7.5. Mevcut üyelerin çoğunluğu kararın kabulüne karar verir. Beraberlik durumunda başvuru reddedilir. Ana sözleşmede değişikliğin yapılması ve derneğin feshine karar verilmesi mevcut üyelerin üçte ikisinin çoğunluğunu gerektirir.

7.6. Genel kurulun görevleri:

7.6.1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları hakkında karar vermek zorundadır.

7.6.2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi ve görevden alınması.

7.6.3. Derneğin tüzük değişiklikleri ve feshine burada karar verilir.

7.6.4. Üyelerden gelen emir ve önerilerin ele alınması.

§ 8.0. Yönetim Kurulu:

8.1. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için ayrı ayrı seçilirler. 18 yaşını doldurmuş herhangi bir üye, salt çoğunluk ile yönetim kuruluna seçilebilir. Kurul, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir kasiyer ve bir eksper, tam üye olarak toplam beş, yedek üye olarak iki kişiden oluşur. Eğer tam üye herhangi bir nedenle yönetim kurulundan ayrılırsa, genel kurulda en çok oy alan yedek üye yönetim kuruluna taşınır. Kurul iki yıl için seçilir. Yeniden seçim mümkündür.

8.2. Kurulun temsil organı § 26 BGB’ye göre başkan ve yardımcısıdır. Derneği mahkemede ve mahkeme dışında yalnızca birlikte temsil ederler; tek temsil mümkün değildir.

8.3. Başkan, derneğin amaçlarına göre derneği yönetir. Onun yokluğunda, başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

8.4. Yönetim kurulu genellikle ayda bir kez toplanır. Dernek dosyalarında yönetim kurulu toplantılarının bir kaydı tutulmalıdır. Yönetim kurulu toplantılarına özür dilemeksizin üst üste üç kez katılmadığı takdirde yönetim kurulu üyeliği otomatik olarak sona erer. Bu ilgili kişiye yazılı olarak bildirilecek ve yedek üye kurula katılacaktır.

8.5. Yönetim kurulu, kararları ancak üyelerinin yarıdan fazlası toplantıya katılırsa alabilir. Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Beraberlik durumunda başvuru reddedilir.

8.6. Yönetim kurulun görevleri:

8.6.1. Derneğin işlerini derneğin amaçları ve genel kurul kararlarına göre yürütür ve derneğin varlıklarını yönetir.

8.6.2. Genel kurul için yıllık ve mali raporu hazırlar.

8.6.3. Üyelerin giriş ve çıkışlarına karar verir.

8.6.4. Taşınır ve taşınmaz malların iktisabı ile ilgili kararlar alır.

8.6.5. Gerekirse, personelin işe alınması ve işten çıkarılmasına karar verir ve bu konuda iş yapar.

8.6.6. Dernek, kurumlar ve kamu yetkilileri arasındaki ilişkileri oluşturur ve sürdürür.

§ 9.0 Denetleme Kurulu:

9.1. Denetleme kurulu genel kurulda seçilir ve üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.

9.2. Denetleme kurulunun yasama dönemi, yürütme kurulununkine karşılık gelir.

9.3. Yönetim kurulu üyeleri denetleme kurulu üyesi olamazlar.

9.4. Denetim kurulunun görevleri:

9.4.1. Dernek yönetim kurulunu ve mali durumunu denetler. İlgili raporları genel kurula sunar.

9.4.2. Derneğin muhasebe kayıtlarını ve diğer işlemleri kontrol eder.

9.4.3. Gerekirse yönetim kurulu toplantılarına katılır ve yönetim kuruluna danışmanlık hizmeti verir.

§10.0 Esas Sözleşme Değişiklikleri:

10.1. Tüzükteki değişiklikler için katılmış dernek üyelerinin 2 / 3’ü gereklidir. Esas sözleşmede yapılan değişiklikler ancak genel kurul toplantısında gündemde yer alan bu konuya daha önce değinilmişse ve davete hem önceki hem de önerilen yeni esas sözleşme eklenmişse oylanabilir.

§ 11.0. Derneğin feshi:

11.1 Derneğin feshi ancak genel kurul kararı ile ve toplantıya katılmış üyelerin en az 2 / 3’ü ile mümkündür.

11.2. Dernek feshedilirse veya vergi imtiyazlı amaçların ortadan kalkması halinde, dernek mal varlığı, eğitimi teşvik etmek, kültürü teşvik etmek ve uluslararası anlayışı geliştirmek amacıyla kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişiye veya vergi imtiyazlı başka bir organa devredilir.

§ 12.0. Protokollerin imzalanması:

Genel kurul toplantı tutanakları, toplantı başkanı ve genel kurul tarafından seçilen sekreter tarafından hazırlanır ve imzalanır. Toplantıya katılan tüm olağan üyelerin imzalayacağı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantılarına tutanak hazırlanacaktır.

Tüzük ilk olarak 28.05.2000 tarihinde yapılan genel kurul toplantıda kabul edildi.

Tüzük 27.11.2005 tarihli genel kurulda değiştirildi ve mevcut sürümünde kabul edildi.

Berlin, 10 Mayıs 2010

Başkan                                                                                          Başkan Vekili

Mehmet EKSI                                                                              Celal BALTACI